Pages - Menu

29 Nov 2012

အလွပ်က္ေစသည့္ အဆီပိုမ်ား

အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ လူအမ်ား ၾကားတြင္အလွအပႏွင့္ ယုံၾကည္မႈ ရွိစြာရပ္တည္ႏိုင္ရန္ အမ်ားအား ျဖင့္ မိမိ မ်က္ႏွာျပင္အား တတ္ ႏိုင္သည့္

နည္းအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ လွပ ၾကည့္ေကာင္း ေစရန္ ႀကိဳးစားၾက ေလ့ရွိသည္။ သို႔ေသာ္ အလွအပဟူသည္ မ်က္ႏွာျပင္တစ္ခုတည္း လွပေန ေစရန္မဟုတ္ဘဲ က်န္းမာေသာ ခႏၶာကိုယ္တစ္ခုပါ ပိုင္ဆိုင္လွ်င္ ပိုမိုၿပီးျပည့္စံုေသာ အလွတစ္ခု အားပိုင္ဆိုင္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ လူတစ္ဦးသည္ တျဖည္း ျဖည္း ျပည့္လာေသာခႏၶာကိုယ္ ႏွင့္အတူ အမ်ားအားျဖင့္ အဆီစု လာေသာဝမ္း ေၾကာင့္စိတ္ရႈပ္ ေထြးေလ့ ရွိၾကေသာ္လည္း ထိုကဲ့ သုိ႔ အဆီစုျပီး ဗုိက္ပူျခင္း မရွိေစရန္ ႀကိဳတင္ ကာကြယ္ႏိုင္သည့္ အ ေၾကာင္းမ်ားကိုမူ လိုက္နာမႈနည္း ပါးေလ့ရွိၾကသည္။

အဆီဆုိသည္မွာ အေရျပား ေအာက္တြင္ ျဖစ္ေပၚစုေသာ အဆီ ႏွင့္ ၀မ္းတြင္း တြင္ စုေသာ အဆီဟူ ၍ရွိၿပီး အေရျပားေအာက္တြင္ စုေသာ အဆီသည္ ကိုယ္ခႏၶာအ ခ်ဳိးအဆလွပမႈကုိ ျဖစ္ေပၚေစႏုိင္ေၾကာင္း ေဒါက္တာ လႈိင္စုိး၀ယ္က ေျပာ သည္။ “အဆီ ရွိရမယ့္ ေနရာေတြမွာ အဆီမရွိရင္လည္းမလွပႏုိင္သလုိ အဆီေတြမ်ား လာရင္လည္း လက္ ေမာင္းေတြ၊ ေပါင္ေတြႀကီးလာ မယ္။ မ်က္ႏွာေတြၿပဲလာမယ့္အ ျပင္ အဆိုးဆံုးကေတာ့ဗိုက္အေရ ျပားမွာ အဆီစု ျပီးၾကည့္မေကာင္း ျဖစ္လာတာပါပဲ”ဟု အဆိုပါ ဆရာဝန္က ေျပာၾကား သည္။

ဝမ္းတြင္းတြင္ မ်ားျပားလာ ေသာအဆမီ မ်ားေၾကာင့္လည္းဗုိက္ ပူလာေစၿပီး ထိုကဲ့သို႔ဗိုက္ပူျခင္း သည္ အေပၚယံျမင္ရသည့္ လကၡ ဏာျဖစ္၍ ခႏၶာကိုယ္အတြင္းပိုင္း ရွိ ကလီစာမ်ားပတ္လည္တြင္ အဆီမ်ားလာျခင္းေၾကာင့္ ေသြး တိုးႏွလံုးေရာဂါ၊ ေလျဖတ္ေရာ ဂါ၊ အသက္ႀကီးသူမ်ားတြင္ ျဖစ္ပြားသည့္ အမ်ိဳးအစား ၂ ဆီးခ်ိဳေရာဂါ၊ ရင္သားကင္ဆာ၊ အူမႀကီးႏွင့္ အစာေဟာင္းအိမ္ကင္ဆာတို႔ျဖစ္ ပြား၍ အသက္အႏၱရာယ္ထိခိုက္ေစသည္အထိ ျဖစ္ပြားႏိုင္ေၾကာင္း သိရသည္။

ငယ္ရြယ္သည့္သူမ်ားတြင္ ျဖစ္ပြားသည့္ အဆီစုျခင္းေၾကာင့္ ဗိုက္ပူျခင္းသည္အစားအေသာက္မ်ားစားသံုးျခင္းေၾကာင့္ ရရွိလာ သည့္ကယ္လုိရီမ်ား မွာ ၀င္ေရာက္မႈမ်ားေသာလည္း ယင္းတုိ႔ျပဳိကြဲရန္ အတြက္ လႈပ္ရွားမႈမ်ား နည္းပါးေစျခင္းေၾကာင့္ ၾကာလာသည့္ အ ခ်ိန္တြင္ဝမ္းဗိုက္တြင္ အဆီမ်ားစုလာျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ပြားျခင္းျဖစ္ ေၾကာင္း သိရသည္။ “အစားမ်ားတယ။္ဒါေပမယ့္ လႈပ္ရွားမႈနည္းပါးတဲ့သူေတြ၊ ေလ့က်င့္ ခန္းလႈပ္ရွားမႈမရွိတဲ့သူေတြဗိုက္တစ္ႀကိမ္နဲ႔အထက္ ခြဲထားတဲ့သူ ေတြ(ဗုိက္ခြဲျပီးစမွာ လႈပ္ရွားမႈ မရွိတဲ့အတြက္ ရကၾ္ကာတဲ့ အ ခါ အဆီ ေတြစုလာျခင္း)၊ မ်ိဳး႐ိုးဗီဇရွိတဲ့သူေတြက အဆီစုလို႔ဗိုက္ပူ ျခင္းျဖစ္ ေစေလ့ရွိတယ္”ဟုေဒါက္တာလႈိင္စုိး၀ယ္က ဆက္လက္ေျပာသည္။

အမ်ိဳးသမီးမ်ားတြင္သာမက လႈပ္ရွားမႈနည္းသည့္အမ်ိဳးသား မ်ားတြင္ပါ ထုိကဲ့သုိ႔ ဗုိက္အဆီစုျခင္းျဖစ္ပြားေလ့ရွိၾကျပီး ကေလးေမြး ဖြားၿပီးသည့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားတြင္လည္းျဖစ္ေပၚေလ့ရွိေၾကာင္း သိရ သည္။ ကေလးေမြးဖြားၿပီးသည့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ ကိုယ္ဝန္အား ၉ လခန္႔လြယ္ထားသည့္အတြက္ ဗိုက္သားရွိ ၾကြက္သားမ်ားက်စ္ လ်စ္မႈမရွိေတာ့ပဲ ေလ်ာ့ရဲက်ေနျပီး အဆီစုလာသည့္အခါ ၀မ္းဗုိက္ပူ လာသည့္ျပႆနာပါ ခံစားလာရျခင္းျဖစ္သည္။ “အိမ္ေထာင္မရွိတဲ့ အမ်ဳိးသမီး ေတြမွာ ဗုိက္ပူတဲ့သူ အမ်ားစုက လုပ္ငန္းခြင္၀င္ေနတဲ့သူေတြမွာ ေတြ႔ရမ်ားတယ္။ အလုပ္ထဲမွာ ဆိုေတာ့ စားၿပီးထိုင္ေနတာနဲ႔ လႈပ္ရွားမႈမရွိတဲ့အခါ တျဖည္းျဖည္း နဲ႔ ဗိုက္ပူပူေလးေတြျဖစ္လာၾကတယ္” ဟုအဆိုပါဆရာဝန္ကေျပာ သည္။

၀မ္းဗုိက္တြင္ အဆီစုျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ေပၚလာသည့္ ဗုိက္ပူလာ ျခင္းအား ျပန္လည္ေလွ်ာ့ခ်ေပးႏိုင္သည့္နည္းလမ္းအခ်ိဳ႕လည္းရွိ သည္။ အစားအေသာက္အေနျဖင့္ က်န္းမာေရး ႏွင့္ညီၫြတ္သည့္ အစားအစာမ်ားအား မွ်တစြာစားသံုးၿပီး ကစီဓာတ္ႏွင့္ ျပည့္ဝဆီ မ်ားအား ဆင္ျခင္စားသံုးျခင္းျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ဗိုက္ရွိျြကက္သား မ်ားလႈပ္ရွားေစႏိုင္သည့္ေလ့က်င့္ခန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ ေဆးေသာက္ျခင္းနည္းလမ္းမ်ားျဖင့္လည္းေကာင္း၊ စက္ကိရိယာမ်ား အသုံးျပဳျခင္းျဖင့္ လည္းေကာင္း အဆီခ်ႏုိင္ေၾကာင္း သိရသည္။

ဗိုက္ကပ္ေနေစရန္ ဝမ္းဗိုက္ရွိျြကက္သားမ်ားအားလႈပ္ရွား ေစ ရမည္ ျဖစ္သည့္အတြက္ ဗိုက္ရွိျြကက္သားမ်ားလႈပ္ရွားေစသည့္ ေလ့က်င့္ခန္းမ်ားျပဳလုပ္ရမည္ျဖစ္သည္။ “ပက္လက္လန္ျပီး ေျခေထာက္တစ္ဖက္ခ်င္းစီကုိေျမွာက္လုိက္ ခ်လိုက္နဲ႔လုပ္တာမ်ိဳး၊အိပ္ထမတင္လုပ္တာမ်ိဳးက ဗိုက္ၾကြက္သား ေတြကို သန္မာေစၿပီး ခ်ပ္ရပ္ေစတယ္။အခ်ိန္ရရင္ရသေလာက္နဲ႔ လုပ္ႏုိင္မယ္ဆုိရင္ တစ္ေန႔ကုိ အနည္းဆုံး၁၀ ၾကိမ္ေလာက္လုပ္မယ္ ဆုိရင္ေတာင္ ေတာ္ေတာ္ေလး အက်ဳိးေက်းဖူးရွိတယ္။ဒါေပမယ့္မွန္မွန္ ေလးလုပ္ဖို႔ေတာ့လိုတယ္” ဟုအဆိုပါဆရာဝန္ကေျပာသည္။ ငယ္ရြယ္စဥ္ကတည္းက ပုံမွန္ ထုိကဲ့သုိ႔ၾကြက္သားေလ့က်င့္ခန္း မ်ား လုပ္ေဆာင္သူသည္ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ ကေလးေမြးဖြားၿပီးသည့္ အခ်ိန္တြင္ ကုိယ္၀န္ေဆာင္ျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ေပၚလာသည့္ ၀မ္းဗုိက္ ေပ်ာ့တြဲၿပီးပူလာသည့္ဆိုးက်ိဳးမ်ားအတြက္လည္း အက်ိဳးသက္ ေရာက္မႈရွိေစႏိုင္သည္။

“တခ်ိဳ႕အမ်ိဳးသမီးေတြက သူတို႔ကေလးကိစၥေတြ အိမ္အလုပ္ ေတြနဲ႔ဒီေလာက္မျပတ္လႈပ္ရွားမႈရွိေနတာ ေလ့က်င့္ခန္းေတာင္ လုပ္စရာမလုိဘူး။ဒါေပမယ့္လည္း သူတုိ႔ဗုိက္ေတြက ပူလာတယ္လုိ႔ေျပာ ၾကတာကအဲဒါေတြက ဗုိက္မွာ ရွိတဲ့ ၾကြက္သားေတြကုိသန္မာ ေစတာ မ်ိဳးမဟုတ္ဘူး။ ဒီအတိုင္းပဲလႈပ္ရွားမႈေတြျဖစ္တဲ့အတြက္ အဆီေတြ ကေတာ့ စုၿပီးပူလာမွာပဲ” ဟု ေဒါက္တာလိႈင္စိုးဝယ္ကေျပာၾကား သည္။

ထိုအဆီမ်ားက်ရန္အတြက္ အမ်ားဆံုးလုပ္ၾကေလ့ရွိသည့္ ေဆးေသာက္ျခင္းသည္လည္းေဆးဝါးမ်ားတြင္ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳး မ်ားရွိသည့္ အခ်က္မွာ သတိျပဳသင့္သည့္အခ်က္ျဖစ္သည္။ ေဆးဝါးမ်ားတြင္ ေဘးထြက္ ဆိုးက်ိဳးအေနျဖင့္စအိုမွစိမ့္ ထြက္ျခင္း၊အလ်င္စလို ဝမ္းသြားခ်င္စိတ္ ျဖစ္ေလ့ရွိျခင္း၊ အဆီဝမ္း အရည္၀မ္းမ်ားသြားၾကျခင္း၊ ဗုိက္တင္း၊ ဗုိက္နာသည့္ေ၀ဒနာ မ်ားအား ေရတိုတြင္ ခံစားၾကရၿပီး၊ ေရရွည္တြင္သြားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ျပႆနာမ်ား၊ အဆုတ္ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ကူစက္ေရာဂါမ်ား ေခါင္း ကိုက္ျခင္း၊ မီးယပ္မမွန္ျဖစ္ျခင္း၊ ဆီးလမ္းေၾကာင္းကူးစက္ေရာဂါမ်ားျဖစ္ေစႏိုင္ေၾကာင္း ေဒါက္တာလိႈင္စိုးဝယ္က ေျပာၾကားသည္။

 ေငြေၾကးတတ္ႏိုင္သည့္လူမ်ားမွာလည္းေခတ္မီစက္ကိရိယာ မ်ား၏ အကူအညီျဖင့္ အဆီစုပ္ၿပီးေလွ်ာ့ၾကေလ့ရွိၿပီး အမ်ားအား ျဖင့္ အဆီစုပ္သည့္စက္မ်ားျဖင့္လည္းေကာင္း၊အတ္ထရာေဆာင္း နည္းလမ္း မ်ားျဖင့္ လည္း ေကာင္း ၊ ေလဆာနည္း ပညာမ်ားျဖင့္ လည္း ေကာင္း ကုသၾကသည္မ်ားလည္းရွိေၾကာင္းသိရသည္။
၀တ္ရည္

7Day News Journal

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More